Opony
eOpony24.pl - Zacznij sezon razem z nami
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ci±gu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
DZIAŁY
Felgi
Opony
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Opony motocyklowe
Opony do quadów
Opony rolnicze
Felgi aluminiowe
Felgi terenowe
Felgi stalowe
O¶wietlenie dla serwisów
Łańcuchy ¶nieżne
Akcesoria motocyklowe
Akcesoria do opon
Elektronika
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Artykuł

Gwarancja na opony Michelin, BF Goodrich, Kleber, Kormoran, Riken

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

1. Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej s± opony marki Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, Tigar i Riken przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych zwane dalej Wyrobami.

2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest Michelin Polska S.A. z siedziba w Olsztynie,ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn.

3. Niniejsza gwarancja nie wył±cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupuj±cego wynikaj±cych z niezgodno¶ci towaru z umow±.

 

OKRES GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaĽnika TWI*, po osi±gnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty lub do 10 lat licz±c od daty produkcji wyrobu.

*TWI - wskaĽnik dopuszczalnego zużycia rzeĽby bieżnika = 1,6 mm, umieszczony w kanałach na obwodzie opony, przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony. Zużycie do wskaĽnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

 

WARUNKI ROZPATRZENIA GWARANCJI

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji s±:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta,

b) dostarczenie reklamowanego Wyrobu,

c) przedłożenie Karty Gwarancyjnej,

d) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu,

e) na  ż±danie przyjmuj±cego reklamacje lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.

Wszystkie powyższe warunki musza być spełnione ł±cznie.

2. Wszelkie reklamacje mog± być składane w punkcie sprzedaży, w którym wystawiono kartę gwarancyjna lub w punkcie sprzedaży ogumienia wskazanym przez Gwaranta.

3. Reklamacje rozpatrywane s± w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób okrelony w punktach 1 i 2.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygaj±cej o uznaniu b± nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowa niesprawno¶ć pojazdu, niewygodę oraz zwi±zane ze złożeniem reklamacji niedogodnoci lub koszty.

6. W przypadku uznania reklamacji dokonuje sie wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy, jeżeli wada ujawniła się do 2 lat licz±c od daty sprzedaży wyrobu. Jeżeli wada ujawniła się w póĽniejszym okresie następuje czę¶ciowe uznanie reklamacji proporcjonalnie do nie zużytej czę¶ci bieżnika. W przypadku, gdy Gwarant nie ma możliwoci wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupu Wyrobu.

7. Złożenie reklamacji w sposób okrelony w punktach 1 i 2 oznacza akceptacje warunków gwarancji okrelonych w niniejszym dokumencie.

 

SYTUACJE NIE OBJETE GWARANCJˇ

1. Niniejsza gwarancja nie s± objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

2. Niniejsza gwarancja nie s± również  objęte wyroby uszkodzone wskutek, miedzy innymi:

a) nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotycz±cych Wyrobów, okrelonych przez Gwaranta,

b) nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej,

c) nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,

d) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamontowania Wyrobu na niewłaciwej albo uszkodzonej obręczy,

e) złego stanu technicznego pojazdu, w tym nieprawidłowej geometrii zawieszenia, wadliwej zbieżnoci kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprężyn albo innych elementów zawieszenia,

f) uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególnoci spowodowanych uderzeniem bieżnikiem, barkiem lub bokiem opony w przeszkodę,

g) przeci±żania Wyrobu i eksploatacji z niewłaciwym ci¶nieniem (za wysokim lub zbyt niskim),

h) nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji  żr±cych, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powoduj±cych degradacje gumy,

i) nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta,

j) nieprawidłowej techniki jazdy, a w szczególnoci gwałtownego hamowania i przyspieszania  powoduj±cego spalanie bieżnika oraz jazdy z zablokowanymi kołami,

k) wypadku drogowego,

l) umy¶lnego działania powoduj±cego uszkodzenie Wyrobu,

m) użycia Wyrobu w zawodach sportowych lub do współzawodnictwa maj±cego cechy współzawodnictwa sportowego, w tym w szczególnoci amatorskich lub zawodowych wycigów.

 

WYMOGI EKSPLOATACYJNE OPON NA POJEZDZIE

1. W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów użytkownik zobowi±zany jest przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

a) montować na pojeĽdzie opony dokładnie tego rozmiaru, nonoci i maksymalnej prędkoci jakie s± okrelone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nonoci, symbol prędko¶ci,konstrukcja, rzeĽba bieżnika),

c) dla pojazdów z napędem na cztery koła tego samego rozmiaru, montować wszystkie cztery opony nowe oraz jednego typu (rozmiar, indeks, nonoci, symbol prędkoci, konstrukcja, rzeĽba bieżnika),

d) opony po zamontowaniu na obręcz wyważ dynamicznie,

e) ci¶nienie w ogumieniu mierzyć nie wcze¶niej niż  po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu, raz na miesi±c i przed każd± dług± tras±,

f) eksploatować Wyroby stosuj±c zalecane przez producenta pojazdu ci¶nienie wewnętrzne w oponach w odniesieniu do obcienia eksploatacyjnego pojazdu, (informacje te s± dostępne w punktach sprzedaży opon, katalogu producenta oraz u Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Grupy Michelin),

g) eksploatować Wyroby, stosuj±c odpowiednie do rozmiaru Wyrobu rozmiary obręczy,

h) montować i demontować Wyroby wył±cznie w autoryzowanych serwisach obsługi,

i) eksploatować Wyroby z zachowaniem nominalnego obci±żenia i cinienia eksploatacyjnego i zasad szczególnej starannoci,

j) wyważać dynamicznie i rotować wyroby na pojeĽdzie po przejechaniu od 7.000 km do 10.000 km,

k) przy wyborze i zakupie Wyrobu zasięgu sprzedawcy informacji o Wyrobie i sposobie jego eksploatacji.

 

 

INFORMACJE
Sposoby płatno¶ci za opony
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kieruj±cym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV maj± bardzo ograniczon± charakterystykę zimow±.
Zim± panuj± specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoj± skuteczno¶ć.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędko¶ci i no¶no¶ci.
POLECAMY
SPOŁECZNO¦Ć

POLECAJˇ NAS

eOpony24.pl w KatalOK

Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu: test
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2018 opony debica All rights reserved.
Felgi