Opony
eOpony24.pl - Zacznij sezon razem z nami
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ci±gu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
DZIAŁY
Felgi
Opony
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Opony motocyklowe
Opony do quadów
Opony rolnicze
Felgi aluminiowe
Felgi terenowe
Felgi stalowe
O¶wietlenie dla serwisów
Łańcuchy ¶nieżne
Akcesoria motocyklowe
Akcesoria do opon
Elektronika
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Artykuł

Gwarancja na opony Dębica, Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava, Kelly

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Falken, Kelly) oraz Firma Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica) zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielaj± gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancj± objęte s± wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwi±cych w oponach a stanowi±ce w szczególnoci wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawni± się one w ci±gu terminu okrelonego jak niżej:

a) opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji,

b) opony ciężarowe pod mark± Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych jak 8 lat,

c) opony ciężarowe pod mark± Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,

d) opony rolnicze, przemysłowe oraz do prac ziemnych - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji,

e) opony rolnicze o rednicy osadzenia do 10 cali oraz do wózków przemysłowych 1 rok od daty zakupu lub 2 lata od daty produkcji,

f) opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon sprzedanych bezporednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Klienta z usługi bieżnikowania.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta

b) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmuj±cego reklamację

c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ci±ganie, wibracje) oraz nierównoci na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%

d) na ż±danie przyjmuj±cego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygaj±cej o uznaniu b±dĽ nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta a ponadto Klient może zostać obci±żony kosztami transportu opon z punktu zakupu opon lub pojazdu do siedziby Gwaranta.

6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ci±gu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób okrelony w punktach 2 i 3.

7. Niniejsz± gwarancj± nie s± objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub dat± produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokoci bieżnika (opony których wskaĽniki zużycia - TWI zostały odkryte).

8. Niniejsz± gwarancj± nie s± również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikaj±ce z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żr±cych, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,

b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,

c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaciwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta,

d) eksploatacji nadmiernie obci±żonego pojazdu, powoduj±cej przekroczenie dopuszczalnej nonoci opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami,

e) jazdy z nadmiern± prędkoci±, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególnoci gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami,

f) niewłaciwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, dr±żków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działaj±cych systemów hamulcowych oraz antypolizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),

g) eksploatacji opon z nieprawidłowym cinieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),

h) nadmiernego zużycia wynikaj±cego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach maj±cych cechy współzawodnictwa sportowego,

i) przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliĽniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.

j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poz±bkowania”,

k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika,

l) umylnego działania powoduj±cego uszkodzenie opony,

m) naturalnego procesu starzenia się gumy.

9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasow± niesprawno¶ć pojazdu, niewygodę oraz zwi±zane ze złożeniem reklamacji niedogodnoci lub koszty.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wył±cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikaj±cych z niezgodnoci towaru z umow± w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z póĽn. zm.).

II. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI

1. W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie now±, a w przypadku przerwania produkcji reklamowanej opony dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nast±pić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadaj±cej procentowemu stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nast±pi z potr±ceniem kwoty odpowiadaj±cej procentowemu stopniu zużycia reklamowanej opony. Uwaga: W ramach uznanej reklamacji opon bieżnikowanych lub usługi bieżnikowania Gwarant może dokonać bezpłatnej naprawy.

2. Procentowy stopień zużycia reklamowanej opony oblicza się poprzez pomiar pozostałej głębokoci bieżnika reklamowanej opony i porównanie jej z głębokoci± bieżnika opony nowej wg następuj±cego wzoru:

 wzor_gwarancja_gy

A - procentowy stopień zużycia [%]

B - aktualna rednia głęboko¶ć bieżnika (zmierzona w trzech punktach obwodu opony) [mm]

C - głęboko¶ć bieżnika nowej opony [mm]

Dla opon rolniczych, przemysłowych i do robót ziemnych (EM), procentow± warto¶ć uznania reklamacji okrela się w oparciu o wiek opony (ilo¶ć lat od daty sprzedaży potwierdzonej w dowodzie zakupu, lub ilo¶ć lat od daty produkcji) i procentowy stopień zużycia opony wg następuj±cej tabeli:

 

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON

a) montować na pojeĽdzie opony dokładnie tego rozmiaru, nonoci i maksymalnej prędkoci jakie s± okrelone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,

b) montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nonoci, symbol prędkoci, konstrukcja, rzeĽba bieżnika),

c) dla pojazdów z napędem na cztery koła montować wszystkie opony jednego typu (rozmiar, indeks nonoci, symbol prędkoci, konstrukcja, rzeĽba bieżnika),

d) należy wyważać dynamicznie koła (obręcz + opona) każdorazowo na pocz±tku eksploatacji, a następnie nie rzadziej niż co 15 000 km, zabieg ten zapewnia komfort jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk, opon,

e) dokonywać okresowej rotacji tj. zmiany pozycji opon na pojeĽdzie (nie rzadziej jak co 10-15 tys. km), co pozwala wyrównać nierównomierne zużycie,

f) cinienie w ogumieniu mierzyć nie wczeniej jak po upływie dwóch godzin od zatrzymania pojazdu i nie rzadziej jak co 2 tygodnie i każdorazowo przed dłuższ± podróż±,

g) eksploatować oponę, stosuj±c zalecane przez producenta pojazdu cinienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obci±żenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te s± dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta),

h) eksploatować opony, stosuj±c odpowiednie do rozmiaru opony rozmiary obręczy,

i) kontrolować na bież±co stan opon i wymieniać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń ,

j) montować i demontować opony wył±cznie w specjalistycznych serwisach,

k) należy zawsze dostosować styl jazdy prędko¶ć do warunków panuj±cych na drodze oraz stopnia obci±żenia pojazdu, a także unikać gwałtownego hamowania i przyspieszania - szczególnie zrywania przyczepnoci kół napędowych przy ruszaniu i doprowadzania do zablokowania kół,

l) zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokoci bieżnika co najmniej 1,6 mm (tzw. oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najnowszej konstrukcji, oprócz oznaczeń TWI, znajduj± się dodatkowo wskaĽniki minimalnej zalecanej głębokoci bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie miejsc oznaczonych symbolem nieżynki (tzw. WWI-Winter Wear Indicator) na barku opony,

m) należy zawsze wymieniać zawór na nowy przy wymianie opon.

IV. PRZECHOWYWANIE OPON

Opony należy przechowywać zawsze czyste, w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroni±c je przed działaniem ozonu, substancji żr±cych lub ropopochodnych.

Opony zamontowane na obręczach przechowuje się zawieszone na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 koła).

Opony bez obręczy przechowuje się w pozycji pionowej (stoj±cej).

W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby unikn±ć trwałych deformacji.

 

INFORMACJE
Sposoby płatno¶ci za opony
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kieruj±cym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV maj± bardzo ograniczon± charakterystykę zimow±.
Zim± panuj± specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoj± skuteczno¶ć.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędko¶ci i no¶no¶ci.
POLECAMY
SPOŁECZNO¦Ć

POLECAJˇ NAS

eOpony24.pl w KatalOK

Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu: test
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2018 opony 4x4 All rights reserved.
Felgi